Yatırım

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yatırım

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türk Ticaret Kanun hükümlerinin gerektirdiği tüm defterler Serbest Bölge kullanıcıları tarafından da tutulmalıdır. Bu defterlerin yanı sıra mal giriş ve çıkışlarının kaydedildiği ayrı bir envanter defteri tutulmaktadır.

Serbest Bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin AB’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olmak kaydıyla yaptıkları işlemler harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Vergi incelemeleri açısından Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin yurtiçinde faaliyet gösteren diğer mükelleflerden herhangi bir farkı bulunmamaktadır.

Serbest Bölge İşlem Formu, serbest bölgede faaliyette bulunan kişilerin yaptıkları her türlü alım satım işlemi ile ilgili olarak düzenledikleri bir belgedir. Diğer bir deyişle serbest bölge kullanıcısının yurtdışına, yurtiçine veya serbest bölge içerisindeki kişiye yaptığı her türlü mal veya hizmet satışı ile ilgili olarak düzenlemesi gerekmektedir.

Serbest Bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançları dağıtmaları halinde, dağıtılan kar payı üzerinden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Karın başka bir ülkeye transferi halinde, iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının ilgili hükümleri dikkate alınması gerekir.

Türkiye’den serbest bölgeye mal satışı ihracat rejimine tabi olup, KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisnadır.

Yurtiçinden Serbest Bölgeye gönderilen mallar ihracat rejimine tabidir. Buna göre Serbest Bölge firmaları yurtiçinden KDV' siz mal satın alabilirler. Bölge firmalarının yatırım, sarf ve tüketim amaçlı kullanacakları malları da ihracat rejimi kapsamında KDV'siz olarak satın alabilecekleri gibi bedeli 5000 ABD $'nı geçmeyen bu tür mal alımları ihracat rejimine tabi tutulmaksızın KDV' li olarak daha basit bir usülle Serbest Bölgeye alınabilir.

Kullanıcılar sadece yatırım safhasında yaptıkları harcamaları TL cinsinden ödeyebilirler. Bunun yanı sıra işçi ücretleri yurtiçinden tüketim ve sarf amaçlı satın aldıkları mallar içinde TL cinsinden ödeme yapabilirler.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tutulan defterler notere onaylatılmalı, mal giriş çıkışlarının kaydedildiği envanter defteri ise Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğüne onaylatılmalıdır.

Üretim ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren firmaların Serbest Bölgelerde ürettikleri ürünlerin satışından elde ettiği kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. 6 Şubat 2004' ten önce kurulan şirketler için bu istisna faaliyet ruhsat süresi sonuna kadardır. 6 Şubat 2004' ten sonra yeni kurulan ve ruhsatını yenileyen firmalar için AB' ye girdiğimiz yılın vergilendirme dönemi sonuna kadardır. Yine Serbest Bölgelerde üretim yapan firmalar ürettikleri ürünlerin ?' den fazlasını yurtdışına satmaları halinde üretim faaliyetinde çalıştırdıkları personel için gelir vergisi istisnasından yararlanacaklardır. Serbest Bölgeden çalışan firmalar gerek yurtiçinden gerek yurtdışından KDV' siz mal satın alabilirler. Dolayısıyla KDV yükünden kurtulmuş olurlar. Serbest Bölge firmaları yurtdışından getirdikleri mallar için ithalat rejimi uygulanmadığından Gümrük Vergisi, ÖTV, KKDF gibi ithalat masraflarından muaftırlar.

Şahıs şirketi olmamak kaydıyla 0 yabancı gerçek ve tüzel kişilerden oluşan yabancı sermayeli şirket kuruluşu yapılabilir.

Serbest Bölgelerde faaliyet konuları üretim, alım-satım, montaj-demontaj, bakım-onarım, bankacılık ve diğer olmak üzere ayrılmıştır. Her bir konu için faaliyet gösterecek firmalar 5000 $ ruhsat ücreti ödemek zorundadırlar. Üretim için 20 yıl, alım-satım ve diğer konular için faaliyet ruhsat süresi 15 yıldır. Firmanın yatırımcı olması halinde bu süreler üretim için 45 yıl, diğerleri için 30 yıl olarak belirlenmiştir.

Serbest Bölge fonu yurtdışında Serbest Bölgeye getirilen malların CIF bedeli üzerinden %0,1, Bölgeden Türkiye' ye gönderilen malların fatura bedeli (FOB) üzerinden %0,9 oranında olmak üzere sadece iki yönde tahsil edilir. Bu fon Serbest Bölge kullanıcı firmalarından tahsil edilmekte olup, 6 Şubat 2004' ten önce ruhsat almış Kurumlar Vergisi ödemeyen firmalar ile yine Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanan üretici firmalardan tahsil edilmektedir. 6 Şubat 2004 sonrası ruhsat almış üreticiler dışındaki firmalar vergiye tabi oldukları için bu fonu ödemezler. Yatırım amaçlı olarak yurtdışından getirilen mallar için de fon tahsil edilmemektedir. Yurtdışından işlenmek üzere bedelsiz olarak alınan mallar için de fon tahsil edilmemektedir.

Kullanıcıların çalıştıracakları yabancı yönetici ve vasıflı personel için Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü veya ilgili Serbest Bölge Müdürlüğü’nden “Çalışma İzni” almaları gerekmektedir. Müracaat, "Çalışma İzin Belgesi" almak için hazırlanmış matbu formların ve eklerinin doldurularak imzalanması suretiyle yapılır. Yapılan bu talep, Genel Müdürlük tarafından ilgili mercilerle de koordinasyon sağlanmak suretiyle değerlendirilir ve uygun görülenlere "Çalışma İzin Belgesi" verilir.

Serbest Bölgede firmalar iş hukuku mevzuatı açısından, Türkiye’deki diğer kişi ve kurumlardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Kullanıcılar, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hükümlerine göre faaliyet göstermektedir.

Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

  • Üretim dışı faaliyetlerden,
  • Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,
  • Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,
  • Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için;

  • Bölgelerde “imalat” faaliyetinde bulunmak üzere almış oldukları ruhsatın bir örneğini,
  • Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun bir örneğini,
  • İmalat faaliyetinde kullanılacak araç parkını gösteren bir listeyi, yeni mükellefiyet tesis ettirenler mükellefiyet tesisinde, durum değişikliklerinde ise (yeni bir alanda imalata başlayacak mükelleflerin bu durumu ruhsatlarına işlettirdikten sonra) değişikliği müteakiben verecekleri ilk geçici vergi beyannamesi ekinde, ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu sitede çerezler kullanır. Siteyi kullanmaya devam ederseniz, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız.